DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tài nguyên giáo dục » Bài giảng giáo án

Kế hoach bdtx 2017 - 2018 tổ KHTN
TRƯỜNG THCS HƯNG ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ KHTN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số          /KH- THCSHĐ                            Thạch Hưng, ngày 22 tháng 9 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017- 2018
 
A.   NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH :   
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
           Căn cứ vào công văn số 461/PGDĐT- BDTX của Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh ,ngày 14 tháng 9 năm 2017 về kế hoạch bồi dưỡng thường  xuyên  cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2017 -2018;
           Căn cứ tình hình cụ thể  nhiệm vụ năm học 2017 -2018 của Trường THCS  Hưng Đồng , của bộ phận chuyên môn, nhiệm vụ và kế hoach của tổ KHTN.  Tổ KHTN trường THCS Hưng Đồng  xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2017 -2018 như sau:
 B. NHIỆM CỤ VÀ GIẢI PHÁP
           I .KẾ HOẠCH CHUNG
 1. Mục đích
           1.1. Phát triển bền vững kết quả bồi dưỡng giáo viên của những năm học trước;
1.2. Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của CBQL và giáo viên trong giai đoạn mới;
          1.3. Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ năm học cho giáo viên và CBQLGD cấp THCS , cụ thể là : 
- Nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên   nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục THCS góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT TP Hà Tĩnh;
           - Giúp  giáo viên   thông qua quá trình tự học, tự bồi dưỡng từng bước nâng cao chất lượng dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát huy tính chủ động  tích cực của học sinh;
- Tiếp tục bồi dưỡng phương pháp dạy của thầy, phương pháp học của trò, tạo nền tảng để có sự tiến bộ đích thực về chất lượng dạy - học của nhà trường. Sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện có, tích cực sưu tầm, mua sắm, tự làm các phương tiện thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập được tốt hơn. Thường xuyên sử dụng  nhóm phương pháp dạy học tích cực đi sâu vào bồi dưỡng phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy nhằm phát huy khả năng tư duy cho học sinh học sinh;
- Có ý thức thu thập và lưu giữ những thông tin minh chứng để phục vụ cho công tác đánh giá chuẩn GV, chuẩn hiệu trưởng hàng năm đồng thời có kế hoạch cải tiến để đáp ứng chuẩn GV;
- Nâng cao chất lượng soạn giảng  nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, lồng ghép các nội dung tích hợp dân số, môi trường, pháp luật thuế, an toàn giao thông ... vào từng bộ môn cụ thể.
- Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng ma trận đề kiểm tra theo chuẩn, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh;
- Nghiên cứu , tiếp cận và áp dụng mô hình trường học mới ở Việt Nam.
2. Hình thức bồi dưỡng:
 - Hình thức học tập BDTX chủ yếu là  lấy việc tự học của người học là chính, qua đó giúp giáo viên chủ động học tập dựa  vào tài liệu hướng dẫn .
- Chương trình, BDTX cụ thể năm học 2015 -2016  được tiến hành theo hình thức :
          + Bồi dưỡng qua các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ;
+ Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn  tại tỉnh, thành phố , trường ;
+ Bồi dưỡng thông qua tự học của người học, tự bồi dưỡng của CBQL, giáo viên;
+ Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt của tổ, nhóm chuyên môn;
+ Sử dụng các hình thức hỗ trợ : xem hướng dẫn, nghe đài, báo, tivi ….
+ Tổ chức tập huấn cho toàn bộ Gv theo kế hoạch và hướng dẫn của Sở, Phòng GD &ĐT;
         + Bồi dưỡng thông qua đợt dự giờ thi đua, thi làm đồ dùng dạy học, các tiết kiểm tra;
          + Bồi dưỡng theo các modun( 41 modun) của Bộ GD-ĐT ban hành .
3. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên :
1. Nội dung 1:
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị tổ chức các lớp học tập chính trị theo kế hoạch;
- Triển khai các văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT,  Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2017- 2018;
- Giáo viên tự nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của ngành, các Nghị quyết của Đảng;
- Mỗi giáo viên tự học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
 - Thực hiện phong trào thi đua của Bộ GDĐT:“ Đổi mới và sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020.
2. Nội dung 2:
2.1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của các trường trong huyện. Tham gia các chuyên đề về chuyên môn  đối với các trường theo cụm trường;
2.2. Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên tập trung có thời hạn nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng. Tham gia tốt Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp;
2.3. Giáo viên tự bồi dưỡng thường xuyên thông qua kế hoạch của Sở GD&ĐT, của Phòng GD-ĐT và nhà trường;
2.4. Tiếp cận với mô hình trường học mới ở Việt nam , bước đầu nghiên cứu và áp dụng.
3. Nội dung 3: (60 tiết)
- BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet) hoặc thông qua các tài liệu về BDTX …
- Cá nhân khai thác các nguồn tài liệu đã có để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định. Thường xuyên truy cập vào website: http://taphuan.moet.edu.vn để tham gia các lớp tập huấn do Bộ GD& ĐT và Sở GD& ĐT tổ chức.
    * Đối với giáo viên
    - THCS 34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS.
    - THCS 35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS.
    - THCS 36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS.
    - THCS 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS.
*  Đối với CBQL
    - QLTrH 21: Xác định mực tiêu và thiết kế các chương trình hành động phát triển trường THCS trong giai đoạn đổi mới giáo dục.
    - QLTrH 22: Phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên trường THCS theo hướng phát triển năng lực.
    - QLTrH 23: Quản lý thực hiện chương trình giáo dục THCS theo yêu cầu đổi mới giáo dục.
   - QLTrH 24: Quản lý dạy học phân hóa ở trường THCS.
II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ :
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
  Từ 2/8 đến hết  tháng 9
 
Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học :
Các cá nhân hoàn thành kế hoạch BDTX, kế hoạch của các hoạt động khác , PPCT giảng dạy.
Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của phòng GD-ĐT và của Sở Giáo dục và Đào tạo
Tham gia đầy đủ các buổi học tập NQ do Sở GD&ĐT tổ chức, do Phòng GD&ĐT tổ chức, do Đảng Ủy xã Thạch Hưng tổ chức và do HT nhà trường tổ chức.
 
Toàn thể GV
 
 
Từ 1/10 đến 30/11/2016 a.Tăng cường năng lực dạy học :
-Đổi mới phương pháp dạy học trong bộ môn: xây dựng một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực trong từng tiết dạy;
- Tiếp cận với mô hình trường học mới ở Việt Nam bằng nhiều hình thức ;
- Tăng cường tổ chức dạy học theo chủ đề , chuyên đề ;
b, Tăng cường năng lực kiểm tra đánh giá kết quả của học sinh :
 -Tăng cường  nghiên cứu tài liệu đổi mới kiểm tra đánh giá, thực hành ra đề kiểm tra bám sát chuẩn KTKN .
- Nghiên cứu tài liệu : Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS (Module 34)
 
 
 
 
 
Toàn thể GV
 
Từ 1/12 đến 31/12/2016 c, Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học  và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ;
-Tăng cường sinh hoạt nhóm chuyên môn trực tuyến , trường học kết nối.
 -Thiết kế - trình chiếu powerpoint…; Khai thác thông tin trên mạng Internet;
-Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, dạy hoc; 
-Thực hành soạn bài có hỗ trợ CNTT;
-Thực hành dạy học có ứng dụng CNTT;
-Thường xuyên sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học hiện có. Khuyến khích sử dụng thiết bị hiện đại thường xuyên trong các tiết dạy.
-Bồi dưỡng kĩ năng làm đồ dùng dạy học ( mỗi GV một đồ dùng /1 năm) 
 - Nghiên cứu tài liệu Giáo dục kỹ năng
 sống cho học sinh THCS.  ( Module 35)
 
 
 
 
 
 
 
Toàn thể GV
 
 Từ 1/1 đến 32/2/2017
 
- Tăng cường năng lực kiểm tra đánh giá kết quả của học sinh ;
 -Tăng cường  nghiên cứu tài liệu đổi mới kiểm tra đánh giá, thực hành ra đề kiểm tra bám sát chuẩn KTKN ;
 - Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học;
-Tiếp tục bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, dạy hoc;
-Thực hành dạy học có ứng dụng CNTT
- Nghiên cứu tài liệu: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS. ( Module 36)
 
1/3 đến  31/3/2017
 
 
 
-Bồi dưỡng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng :
+Nghiên cứu kĩ thông tư hướng dẫn cách đánh giá chuẩn GV, chuẩn hiệu trưởng
+Thu thập, lưu giữ thông tin minh chứng, mã hóa các thông tin minh chứng và lưu hồ sơ các nhân.
+Có kế hoạch cải tiến để đáp ứng chuẩn GV, chuẩn hiệu trưởng.
- Nghiên cứu tài liệu: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS.
(Module 37)
 
 1/4 đến 30/4/2017 - Tổng kết công tác bồi dưỡng thường xuyên , đánh giá và xếp loại. Hoàn thiện báo cáo nộp phòng GD&ĐT.
- Dự thảo kế hoạch bồi dường hè và bồi dưỡng thường xuyên 2018 -2019
 
 
III. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1.     Đánh giá kết quả của cán bộ quản lý:
- Theo 2 mức: Đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu
2. Đánh giá xếp loại của GV:
2.1.Căn cứ để đánh giá, xếp loại BDTX của GV :
- Kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX đã được Hiệu trưởng phê duyệt;
- Kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng trong hè 2017(1), nội dung bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên(2) và 9 modun thuộc nội dung bồi dưỡng trong năm học 2017 -2018(3) đã thể hiện rõ ràng trong sổ BDTX của GV.
- Kết quả xếp loại BDTX của GV gồm 4 loại: Loại giỏi ( G ), loại khá ( K ), loại trung bình ( TB ) và loại không hoàn thành ( KHT ).
2.2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
          * Hình thức và đơn vị đánh giá
          Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của GV: GV trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ chuyên môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng như sau:
          - Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong nội dung chương trình, tài liệu BDTX  ( 5đ ).
          - Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục ( 5 đ )
          *Thang điểm đánh giá kết quả BDTX
          Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
           * Điểm trung bình kết quả BDTX
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3
ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
2.3.Xếp loại kết quả BDTX của GV:
           * GV được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 trở lên.  Kết quả xếp loại như sau:
          - Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm.
          - Loại K nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm.
          - Loại G nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm.
          - Còn lại là không hoàn thành nhiệm vụ BDTX.
           * Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học
          * Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ chính sách, sử dụng giáo viên.
2.4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
 - Tổ tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.
- Đề nghị Nhà trường xét kết quả gửi về Phòng GD - ĐT cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX  đối với giáo viên được xếp loại từ Trung bình trở lên. Không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch.
 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Tổ trưởng
- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của tổ theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Nộp Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017– 2018 về BGH nhà trường để phê duyệt.
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên và gửi về BGH để phê duyệt.
- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về BGH nhà trường trước ngày 18 tháng 5 năm 2017.
- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.
- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với giáo viên, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên.
2. Trách nhiệm của giáo viên
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc các quy định về BDTX của Phòng GD và của Nhà trường.
- Báo cáo Tổ bộ môn, Lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 
Nơi nhận:                                                                                     TỔ TRƯỞNG
  - BGH;
  - Giáo viên;                                                                                                     Từ Công Hiền
  -Lưu Tổ KHTN.                                                                                
                                                                                                                
                                                                   
                                                                                 
Thông tin chi tiết
Tên file:
Kế hoach bdtx 2017 - 2018 tổ KHTN
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Từ Công Hiền (hien.tucong9@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài nguyên giáo dục » Bài giảng giáo án
Gửi lên:
23/10/2017 21:40
Cập nhật:
23/10/2017 21:40
Người gửi:
thcshd-tuhien
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
35.55 KB
Đã xem:
123
Đã tải về:
1
Đã thảo luận:
0
Tải về
Từ site Website chính thức Trường THCS Hưng Đồng - TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh:
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 427

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8184

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 156793